Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Daniëls & van Kruijsdijk
Naam regiebehandelaar: CMTM (Karin) van Kruijsdijk
E-mailadres: info@danielsenvankruijsdijk.nl
KvK nummer: 09204770
Website: www.danielsenvankruijsdijk.nl
BIG-registraties: 99052097125

Overige kwalificaties
Basisopleiding: GZ-psycholoog
AGB-code praktijk: 94002515
AGB-code persoonlijk: 94002965

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden en type klachten: Depressie, angst, somatoforme stoornissen,
aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, relatieproblematiek, stress, burnout en overspanning,
identiteits- en levensfaseproblematiek. Behandelvorm Cgt, EMDR, oplossingsgerichte therapie,
mindfulness.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
CMTM van Kruijsdijk 99052097125

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
F.C. Nieuwenhuizen 59052021325 T. Duman-Bilir 39054520225 
A.L.J.M. Damen 39049993925 M.L.J. Hagedoorn 79056812625 M.H. de Koning-Groothuizen
59025801625 en 79025801616 H.L. Daniëls

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Intervisiebijeenkomsten, bespreking medicatie, en op- en afschaling, toetsing diagnose, consultatie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Acuut levensgevaar 112 Huisartsenpost 0900-1598 Crisisdienst via huisartsenpost 0900-1598 Hulp bij
zelfdodingsgedachten 0900-0113 Spoedeisende hulp 088 - 005 6680

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Vastgelegd in raamovereenkomst Psyzorggroep Overgelder

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Menzis, DSW, Friesland, CZ, Multizorg, VGZ,
Achmea

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:
http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/contracten_met_zorgverzekeraars,_kosten_en_vergoedingen.html

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief:
http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/contracten_met_zorgverzekeraars,_kosten_en_vergoedingen.html

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.

Link naar website:
https://www.p3nl.nl

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.

De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website:
https://www.p3nl.nl

Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
T. Duman-Bilir A.L.J.M. Damen M.L.J. Hagedoorn

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De cliënt die zich telefonisch aanmeldt wordt direct te woord gestaan door Karin van Kruijsdijk of
door collega Henk Daniëls. Bij afwezigheid neemt Karin later contact op. Bij aanmelding via e-mail
neemt Karin van Kruijsdijk contact op, telefonisch of per e-mail. Bij aanmelding wordt nagevraagd of
de juiste verwijzing aanwezig is (GB-GGZ). De cliënt wordt gewezen op enkele praktische zaken zoals
de mogelijkheid van en voorwaarden voor vergoeding en de verrekening van het eigen risico.
Daarnaast wordt kort gevraagd naar de klachten, zodat een inschatting gemaakt kan worden of de
cliënt voldoet aan de voorwaarden voor behandeling in de GB-GGZ. In de intake wordt ook
aangegeven dat er een ROM-voormeting zal plaatsvinden waarin middels een vragenlijst een eerste
globale indruk verkregen wordt van klacht(en) en vitaliteit. Wanneer cliënt geen mail heeft, kan de
lijst in het intakegesprek worden ingevuld. Bij deze aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor
een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats met Karin van Kruijsdijk. De communicatie met de
cliënt vindt plaats met hem/haarzelf (ik werk enkel met meerderjarigen), face to face, telefonisch of
per email (via beveiligde cliëntenlogin).

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: CMTM (Karin) van Kruijsdijk
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Karin van Kruijsdijk
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Karin van Kruijsdijk
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Ik bespreek met de cliënt de ROM voormeting en het behandelplan (met hulpvraag, diagnose en
behandeldoelen) dat ik na de intake opstel. Ik bespreek de zorgvraagzwaarte met de cliënt, zodat de
cliënt een beeld heeft van de duur van de behandeling. Ik vraag toestemming (op papier) om
informatie op te vragen en terug te rapporteren aan de huisarts/verwijzer. Tijdens de behandeling
wordt per sessie besproken hoe de behandeling verloopt en of deze aansluit bij de (vraag van) de
cliënt en of er eventueel bijstelling van het behandelplan nodig is. Indien nodig doe ik diagnostische
tests of tussentijdser ROM-metingen, die ik met de cliënt bespreek.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt per sessie besproken. ` ROM: bij aanvang, tussentijds, zo
nodig, en na de voorlaatste sessie. Uitslagen van de ROM-toets worden met cliënt besproken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Mondeling per sessie.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Vast onderdeel in het gesprek. Na afloop van de behandeling met de CQi

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: CMTM (Karin) van Kruijsdijk
Plaats: Arnhem
Datum: 27-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja


Therapie

Je kunt terecht bij Henk Daniëls, Gestalttherapeut en bij Karin van Kruijsdijk, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Therapie bij Henk Daniëls wordt (deels) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, Karin van Kruijsdijk wordt - met verwijsbrief - vergoed vanuit de Basisverzekering.
Je kunt ook terecht wanneer je de behandeling zelf betaalt, of deze door de werkgever wordt vergoed. 

Lees verder

Mindfulness

Mindfulness betekent aan-
dachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu, vanuit een vriendelijke, milde en open houding. Het is een houding en manier van leven die ons, ook in ons werk, inspireert. Karin van Kruijsdijk geeft sinds 2007 Mindfulnesstrainingen. 


 
Lees verder

Coaching

In ons werk en persoonlijk leven komen we situaties tegen waarin we tegen de grenzen van onze mogelijkheden op dat moment aanlopen. Dan is het tijd om de balans op te maken, om na te gaan waar de schoen wringt.Lees verder