Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: CMTM (Karin) van Kruijsdijk
BIG-registraties: 99052097125
Basisopleiding: GZ-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94002965


Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Daniëls & van Kruijsdijk
E-mailadres: info@danielsenvankruijsdijk.nl
KvK nummer: 09204770
Website: www.danielsenvankruijsdijk.nl
AGB-code praktijk: 94002515


2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz


3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden en type klachten:
Depressie, angst, somatoforme stoornissen, aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, relatieproblematiek, stress, burnout en overspanning, identiteits- en levensfaseproblematiek.
Behandelvorm Cgt, EMDR, oplossingsgerichte therapie, mindfulness.


4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren): Medewerker 1
Naam: CMTM van Kruijsdijk
BIG-registratienummer: 99052097125


5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Zorggroep(en)


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

F.C. Nieuwenhuizen 59052021325
T. Duman-Bilir 39054520225
A.L.J.M. Damen 39049993925
M.L.J. Hagedoorn 79056812625


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Intervisiebijeenkomsten, bespreking medicatie, en op- en afschaling, toetsing diagnose, consultatie


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Acuut levensgevaar 112
Huisartsenpost 0900-1598
Crisisdienst via huisartsenpost 0900-1598
Hulp bij zelfdodingsgedachten 0900-0113
Spoedeisende hulp 088 - 005 6680


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Vastgelegd in raamovereenkomst Psyzorggroep Overgelder


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja


Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/contracten_met_zorgverzekeraars,_kosten_en_vergoedingen.html


7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.


De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/contracten_met_zorgverzekeraars,_kosten_en_vergoedingen.html


8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.
Link naar website: https://www.p3nl.nl


9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.
Link naar website: https://www.p3nl.nl


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
T. Duman-Bilir
A.L.J.M. Damen
M.L.J. Hagedoorn


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.danielsenvankruijsdijk.nl/

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De cliënt die zich telefonisch aanmeldt wordt direct te woord gestaan door Karin van Kruijsdijk of door collega Henk Daniëls. Bij afwezigheid neemt Karin later contact op. Bij aanmelding via e-mail neemt Karin van Kruijsdijk contact op, telefonisch of per e-mail.
Bij aanmelding wordt nagevraagd of de juiste verwijzing aanwezig is (GB-GGZ). De cliënt wordt gewezen op enkele praktische zaken zoals de mogelijkheid van en voorwaarden voor vergoeding en de verrekening van het eigen risico.
Daarnaast wordt kort gevraagd naar de klachten, zodat een inschatting gemaakt kan worden of de cliënt voldoet aan de voorwaarden voor behandeling in de GB-GGZ.
In de intake wordt ook aangegeven dat er een ROM-voormeting zal plaatsvinden waarin middels een vragenlijst een eerste globale indruk verkregen wordt van klacht(en) en vitaliteit. Wanneer cliënt geen mail heeft, kan de lijst in het intakegesprek worden ingevuld.
Bij deze aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Het intakegesprek vindt plaats met Karin van Kruijsdijk.

De communicatie met de cliënt vindt plaats met hem/haarzelf (ik werk enkel met meerderjarigen), face to face, telefonisch of per email (via beveiligde cliëntenlogin).

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: CMTM (Karin) van Kruijsdijk

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Karin van Kruijsdijk
Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Karin van Kruijsdijk
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c.De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik bespreek met de cliënt de ROM voormeting en het behandelplan (met hulpvraag, diagnose en behandeldoelen) dat ik na de intake opstel. Ik bespreek de zorgvraagzwaarte met de cliënt, zodat de cliënt een beeld heeft van de duur van de behandeling. Ik vraag toestemming (op papier) om informatie op te vragen en terug te rapporteren aan de huisarts/verwijzer. In vraag toestemming (op papier) voor eventuele inzage in het cliëntendossier bij waarneming in geval van afwezigheid. Tijdens de behandeling wordt per sessie besproken hoe de behandeling verloopt en of deze aansluit bij de (vraag van) de cliënt en of er eventueel bijstelling van het behandelplan nodig is. Indien nodig doe ik diagnostische tests of tussentijdse ROM-metingen, die ik met de cliënt bespreek.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt per sessie besproken. `
ROM: bij aanvang, tussentijds, zo nodig, en na de voorlaatste sessie. Uitslagen van de ROM-toets worden met cliënt besproken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Mondeling per sessie.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Vast onderdeel in het gesprek. Na afloop van de behandeling met de CQi-GGZ-VZ-AMB vragenlijst.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja 

III. Ondertekening

Naam: CMTM (Karin) van Kruijsdijk
Plaats: Arnhem
Datum: 12-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
jaTherapie

Je kunt terecht bij Henk Daniëls, Gestalttherapeut en bij Karin van Kruijsdijk, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Therapie bij Henk Daniëls wordt (deels) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, Karin van Kruijsdijk wordt - met verwijsbrief - vergoed vanuit de Basisverzekering.
Je kunt ook terecht wanneer je de behandeling zelf betaalt, of deze door de werkgever wordt vergoed. 

Lees verder

Mindfulness

Mindfulness betekent aan-
dachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu, vanuit een vriendelijke, milde en open houding. Het is een houding en manier van leven die ons, ook in ons werk, inspireert. Karin van Kruijsdijk geeft sinds 2007 Mindfulnesstrainingen. 


 
Lees verder

Coaching

In ons werk en persoonlijk leven komen we situaties tegen waarin we tegen de grenzen van onze mogelijkheden op dat moment aanlopen. Dan is het tijd om de balans op te maken, om na te gaan waar de schoen wringt.Lees verder