Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

In het gebruik van de website www.danielsenvankruijsdijk.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Zoals bij het invullen van het contactformulier. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee kunt hebben. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan. 

Daniëls & van Kruijsdijk houdt algemene bezoekgegevens bij van de website danielsenvankruijsdijk.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. 

Bescherming persoonsgegevens

Daniëls & Van Kruijsdijk gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen.

Daniëls & Van Kruijsdijk  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen privacy policy Daniëls & Van Kruijsdijk

Daniëls & Van Kruijsdijk heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van Daniëls & Van Kruijsdijk.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@danielsenvankruijsdijk.nl


Hieronder volgt het Privacystatement


PRIVACYSTATEMENT C.M.T.M. (Karin) van Kruijsdijk
 
 
Karin van Kruijsdijk, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Daniëls & van Kruijsdijk onder nummer 09204770,  hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Karin van Kruijsdijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 
 1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Karin van Kruijsdijk persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan praktijk Daniëls & van Kruijsdijk;
 3. bezoekers van www.danielsenvankruijsdijk.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Karin van Kruijsdijk;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Karin van Kruijsdijk contact opnemen of van wie Karin van Kruijsdijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 
 1. Verwerking van persoonsgegevens
Karin van Kruijsdijk verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Daniëls & van Kruijsdijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. een betrokkene zelf verstrekt via de JPO-cliëntenlogin tbv. E-health en veilige communicatie.
 
 1. Doeleinden verwerking
Karin van Kruijsdijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.danielsenvankruijsdijk.nl; 
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
   
 1. Rechtsgrond
Karin van Kruijsdijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 
 1. Verwerkers
Karin van Kruijsdijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Karin van Kruijsdijk persoonsgegevens verwerken. Karin van Kruijsdijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 
 1. Persoonsgegevens delen met derden
Karin van Kruijsdijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Karin van Kruijsdijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 
 1. Doorgifte buiten de EER
Karin van Kruijsdijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 
 1. Bewaren van gegevens
Karin van Kruijsdijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Karin van Kruijsdijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 
 1. Wijzigingen privacystatement
Karin van Kruijsdijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Karin van Kruijsdijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 
 1. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Karin van Kruijsdijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Karin van Kruijsdijk door een e-mailbericht te sturen naar info@danielsenvankruijsdijk.nl
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Karin van Kruijsdijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Karin van Kruijsdijk door een e-mailbericht te sturen naar info@danielsenvankruijsdijk.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 
 


Therapie

Je kunt terecht bij Henk Daniëls, Gestalttherapeut en bij Karin van Kruijsdijk, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Therapie bij Henk Daniëls wordt (deels) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, Karin van Kruijsdijk wordt - met verwijsbrief - vergoed vanuit de Basisverzekering.
Je kunt ook terecht wanneer je de behandeling zelf betaalt, of deze door de werkgever wordt vergoed. 

Lees verder

Mindfulness

Mindfulness betekent aan-
dachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu, vanuit een vriendelijke, milde en open houding. Het is een houding en manier van leven die ons, ook in ons werk, inspireert. Karin van Kruijsdijk geeft sinds 2007 Mindfulnesstrainingen. 


 
Lees verder

Coaching

In ons werk en persoonlijk leven komen we situaties tegen waarin we tegen de grenzen van onze mogelijkheden op dat moment aanlopen. Dan is het tijd om de balans op te maken, om na te gaan waar de schoen wringt.Lees verder